ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Καθένα από τα εξειδικευμένα πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά διακριτή Εκπαιδευτική Ενότητα, με τίτλο «Οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας» η οποία αφορά στην απόκτηση «οριζοντίων δεξιοτήτων» (soft skills) από τους ωφελούμενους (συνολικής διάρκειας 190 ωρών).

 

Τα εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης που θα επιλέξει ο κάθε ωφελούμενος της Πράξης είναι :

1) ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

2) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

4) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

5) ΘΕΣΜΙΚΟ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

6) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDINGS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIM)

7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

8) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GIS

9) ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3D

10) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ

11) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Αναλυτικά:

 

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει συνολικά προγράμματα επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 390 ωρών:

  • 190 ώρες Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας &
  • 200 ώρες βάσει του Εξειδικευμένου αντικειμένου Κατάρτισης που θα επιλέξουν (ένα από τα έντεκα θεματικά προγράμματα που περιγράφονται παρακάτω)

Οριζόντιες δεξιότητες (softskills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

190 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα

Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες

Δημιουργικότητα – Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Κριτική Σκέψη & Επίλυση προβλημάτων

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Aνάληψη πρωτοβουλιών εντός του εργασιακού χώρου

Οργανωτικότητα & Τεχνικές διαχείρισης χρόνου

Στρατηγική σκέψη και Ηγετικές Ικανότητες

Βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες - Διαδικτυακή συνεργασία/τηλεργασία

 

Τα εξειδικευμένα Προγράμματα Κατάρτισης, το Περιεχόμενο των Προγραμμάτων Κατάρτισης και οι ώρες εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

200 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ MANAGEMENT

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

 

ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΈΡΓΑ

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

200 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΔΑΤ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΑΤ ΚΑΙ ΣΔΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

200 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΥΠΩΝ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΔΊΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

200 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΈΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΈΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΝΑΦΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΔΊΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5

ΘΕΣΜΙΚΟ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

200 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMARTBUILDINGS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑBIM)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

200 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ “ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΦΙΛ”

ΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΜ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΟ ΒΙΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΤΟ BIM ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ REVIT ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΜ

ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ “ΕΞΥΠΝΩΝ” ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ – BMS

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

200 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 3D, ERP, 4D/FIAPP

FIAPP - ΠΛΗΡΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FIAPP

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FIAPP

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

FIAPP: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

FIAPP: 4D ΜΟΝΤΕΛΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FIAPP

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FIAPP

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 8

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GIS

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

200 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΣΠ

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ(RASTER ANALYSIS)

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3D

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

200 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 3D

ΣΧΕΔΙΑ ISOMETRIC

ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ 3D

ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ WIRE-FRAME

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (REGIONS ΚΑΙ 3D FACES)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ (MATERIALS)

ΣΤΕΡΕΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ BOOLEAN

ΣΥΣΤΗΜΑ WCS, UCS

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (MAPPING MATERIALS)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ (LIGHTING)

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 10

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

200 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΕ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΙΟΛΙΚΑ – ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΒΙΟΜΑΖΑ – ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ – ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΕ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ, EGS ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ)

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

200 ώρες (θεωρητική εκπαίδευση)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.

Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων.

 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO/IEC 17024

1

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

2

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων

3

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Περιβαλλοντική Διαχείριση - Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Διαχείριση Δημόσιων Συμβάσεων

5

ΘΕΣΜΙΚΟ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

6

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDINGS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIM)

Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building (Επίπεδο 1)

7

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Συστήματα Μελετών και Διαχείρισης Έργων

8

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GIS

Ειδικός σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - GIS

9

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3D

Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D

10

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ

Ειδικός σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

11

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στέλεχος Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςΗ εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί είτε σε αίθουσα είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου θα έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Footer Image