Όροι υλοποίησης του Προγράμματος

 

Το σύνολο των ενεργειών του έργου (Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση) θα υλοποιηθούν σύμφωνα με:

 • την με Α.Π. 79732/27.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΠ-ΘΞΔ) εγκύκλιο με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» της Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, που εκδόθηκε από την ΕΥΣ ΕΚΤ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ καθώς επίσης και των παραρτημάτων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης i) : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ii): Υποχρεώσεις Δικαιούχων πράξεων ΕΚΤ, iii) Ειδικοί όροι για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και την πιστοποίηση των ωφελουμένων, iv) Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη Μέθοδο της Τηλεκατάρτισης).
 • τo με Α.Π. 102768/1.10.2020 (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)”».
 • To με Α.Π. [82759]-[29/08/2022] (ΑΔΑ: 6ΝΩ946ΜΤΛΡ-ΒΘΙ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)
 • To με Α.Π. [90063-20-09-2022] (ΑΔΑ:6ΖΙΥ46ΜΤΛΡ-ΡΑΣ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Τροποποίηση της υπ. αριθ. 82759/29.08.2022 (Β’ 4581) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησηςσυγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)» .

Υποχρεώσεις ωφελούμενων

 

 • Κάθε ωφελούμενος μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά στο Πρόγραμμα.
 • Σύνολο ωρών κατάρτισης: 390 ώρες θεωρητικής κατάρτισης για όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.
 • Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, για τα προγράμματα που υλοποιούνται δια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.
 • Οι ώρες της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες σε ώρες και ημέρες που οι ίδιοι επιλέγουν.
 • Η εκπαίδευση / κατάρτιση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα, για τα προγράμματα που υλοποιούνται δια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης ή της σύγχρονης τηλεκατάρτισης.
 • Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης (στα προγράμματα Συμβατικής και Μικτής Κατάρτισης), εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, θα χορηγούνται εδέσματα /χυμοί/καφέ στους καταρτιζόμενους από τον Πάροχο Κατάρτισης
 • Δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση για τα προγράμματα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της Συμβατικής /Μικτής κατάρτισης και της σύγχρονης τηλεκατάρτισης τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
 • Το σύνολο των καταρτιζόμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην προγραμματιζόμενη εξέταση για την πιστοποίηση. Εφόσον απουσιάσει ή αποτύχει στην αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση θα του δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε μία προγραμματισμένη επανεξέταση. Η εξέταση και η επανεξέταση θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.
 • Σε κάθε Καταρτιζόμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων. Σε περίπτωση αποτυχίας του Καταρτιζόμενου χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.
 • Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί).
 • Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στο σύνολο των Ενεργειών είναι υποχρεωτική, ενώ όποιος καταρτιζόμενος/η δεν ολοκληρώσει το σύνολο των Ενεργειών δε δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα.
 • Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου θα δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Για όλα τα προγράμματα, επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων μέχρι του ποσοστού 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος (δηλαδή μέχρι τριάντα εννέα (39 ώρες), ανεξάρτητα από τη μέθοδο υλοποίησης του κάθε προγράμματος. Ως απουσία λογίζεται η μη παρακολούθηση του προγράμματος στις προγραμματισμένες ώρες τόσο στη δια ζώσης διδασκαλία σε φυσική αίθουσα όσο και στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση που πραγματοποιείται μέσω της ταυτόχρονης παρακολούθησης όλων των συμμετεχόντων σε ηλεκτρονική αίθουσα. Για τις ώρες της ασύγχρονης εκπαίδευσης, δηλαδή μη ταυτόχρονης παρακολούθησης, οι απουσίες υπολογίζονται μετά την προκαθορισμένη διάρκεια ολοκλήρωσης του προγράμματος, ανάλογα με τις ώρες που ο κάθε καταρτιζόμενος δεν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση, στο προκαθορισμένο διάστημα υλοποίησης του προγράμματος. Οι ώρες απουσιών κάθε ωφελούμενου αφαιρούνται αντιστοίχως από το εκπαιδευτικό του επίδομα. Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν αριθμό ωρών ίσο προς τον προβλεπόμενο τόσο ως προς το σύνολο της ασύγχρονης εκπαίδευσης όσο και ως προς τις ώρες που προβλέπονται για κάθε εκπαιδευτική ενότητα ξεχωριστά.
 • Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το μέγιστο ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% (δηλαδή μέχρι εβδομήντα οκτώ (78) ώρες) εφόσον προσκομισθεί από τον ωφελούμενο η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που του έχει χορηγηθεί από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ. Το ίδιο μέγιστο ποσοστό 20% ισχύει και για τους καταρτιζόμενους των ίδιων προγραμμάτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας, οι οποίες θα πρέπει να προσκομίζουν εγκαίρως αντίστοιχο αποδεικτικό από δημόσιο φορέα. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να υπενθυμίσει στον καταρτιζόμενο την υποχρέωση κάλυψης της διδακτικής ύλης, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω μέγιστων επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμμετάσχει στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επαναληπτική εξέταση). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός ενός μήνα. Στην περίπτωση που ωφελούμενος των προαναφερόμενων προγραμμάτων υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο μέγιστο όριο απουσιών ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.
 • Σε περίπτωση που ωφελούμενος δεν συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό ωρών, δεν δικαιούται εκπαιδευτικού επιδόματος.

 

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 • τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
 • την Κατάρτιση
 • τη διαδικασία πιστοποίησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 390 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.950 €.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι επιλεγέντες ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι κατά την είσοδο και έξοδο σε αυτό να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια (απογραφικά δελτία εισόδου –εξόδου) με προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων. Τα απογραφικά δελτία τα οποία θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους καταρτιζόμενους με τη χρήση προσωπικών κωδικών δεν απαιτείται να υπογραφούν από τους καταρτιζόμενους. Τα δεδομένα των απαντήσεων θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού , Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση», Δικαιούχος/χοι) για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. και με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 παρ. 10 σημ. 1, 2 και 3 του Ν.4403/2016 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων. Σύμφωνα με το Νόμο 4403/2016 που τροποποιεί τον 4314/2014 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 10 του άρθρου 14 αναφέρεται: «Η επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997, επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους που συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι από τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων, για τους σκοπούς της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση».

Η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου από τον ωφελούμενο είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την καταβολή του επιδόματός του.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζομένων, ιδίως δε οι όροι και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης της κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης του μέγιστου ορίου απουσιών κ.α. θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα δοθεί από τον Ανάδοχο – Φορέα Κατάρτισης προς υπογραφή από τους καταρτιζόμενους.

 

Κατανομή Καταρτιζομένων

 

Η Πράξη αφορά στο σύνολο της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής για οποιαδήποτε διοικητική περιφέρεια της χώρας επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Κριτήρια

 

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 2. Να μην έχουν τη μαθητική σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 3. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη.
 4. Να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη.
 5. Να είναι πτυχιούχοι-διπλωματούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής – πολυτεχνικής κατεύθυνσης από σχολές της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

 

Σημαντική Σημείωση

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα προσκομίσει στον σύμβουλο στη διάρκεια της 1ης συνεδρίας, ή θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό (βεβαίωση ανεργίας από το portal της ΔΥΠΑ) ότι είναι άνεργος την συγκεκριμένη ημερομηνία. Η ιδιότητα του ανέργου θα πρέπει να διατηρείται έως τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή έως και την ημερομηνία πιστοποίησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1

ΑΝΕΡΓΙΑ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30

12 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

12

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ

1/ΜΗΝΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30

2

ΑΤΟΜΙΚΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 30

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 0-3500€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 0-7000€

30

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 3501-5000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 7001-10000€

20

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 5001-8000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 10.001€-16.000€

10

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟ 8001-12000€ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 16001-26000€

5

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΟΡΙΩΝ

60

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ON/OFF

Υποχρεωτικά όλοι/ες οι ωφελούμενοι/ες για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Υποχρεωτικά όλοι/ες οι ωφελούμενοι/ες για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Υποχρεωτικά όλοι/ες οι ωφελούμενοι/ες για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους

Υποχρεωτικά όλοι/ες οι ωφελούμενοι/ες για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

 

Υποχρεωτικά όλοι/ες οι ωφελούμενοι/ες για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι-διπλωματούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής - πολυτεχνικής κατεύθυνσης από σχολές της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Υποχρεωτικά όλοι/ες οι ωφελούμενοι/ες για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.


Footer Image