Ανακοίνωση 2ου προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076636 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης αφορά τις υποβαλλόμενες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 02/09/2023 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων του έργου, ήτοι 24/01/2024 και ώρα 23:59, με την αντίστοιχη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

 

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες, ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες.


Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται ο 2ος προσωρινός πίνακας επιλογής επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων ανά Περιφέρεια. 

Footer Image