Ανακοίνωση 1ου οριστικού πίνακα επιλογής ωφελουμένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076636 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης αφορά τις υποβαλλόμενες αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως και 01/09/2023, με την αντίστοιχη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

 

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες, ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες.

 

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, και λαμβάνοντας υπόψη το από 28.09.2023 Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων συγκροτείται ο 1ος οριστικός πίνακας επιλογής επιτυχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφέρεια.

 

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την κάλυψη των 1950 θέσεων (πλέον 25%). Σημειώνουμε ότι αίτηση μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου στο πρόγραμμα όσοι έχουν απορριφθεί, σύμφωνα με τον οριστικό μητρώο ωφελουμένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Footer Image