Ανακοίνωση 1ου προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076636 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης αφορά τις υποβαλλόμενες αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως και 01/09/2023, με την αντίστοιχη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες, ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται ο 1ος προσωρινός πίνακας επιλογής επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων ανά Περιφέρεια.

Footer Image