Διευκρίνηση για τα δικαιολογητικά της αίτησης συμμετοχής

Αναφορικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος του έργου «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει αίτηση πως τα δικαιολογητικά Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας και Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr θα γίνονται αποδεκτά έως ότου ολοκληρωθεί ο εκάστοτε κύκλος ανάρτησης των αποτελεσμάτων, με την προϋπόθεση πως συμπεριλαμβάνουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Footer Image