Ανακοίνωση 2ου οριστικού πίνακα επιλογής ωφελουμένων
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076636 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης αφορά τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 02/09/2023 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων του έργου, ήτοι 24/01/2024 και ώρα 23:59, με την αντίστοιχη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της πρόσκλησης.
 
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες, ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες.
 
Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, και λαμβάνοντας υπόψη το από 05.02.2024 Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων συγκροτείται ο 2ος οριστικός πίνακας επιλογής επιτυχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφέρεια.
 
Τέλος σας επισημαίνουμε ότι για το εν λόγω έργο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις 24/01/2024 και ώρα 23:59. 
 
Footer Image